متن آهنگ جان من ای جان من هم درد و هم درمان من امید جهان

جان من ای جان من هم درد و هم درمان من!♫!

جان من ای جان من هم درد و هم درمان من!♫

https://musicdel.ir/single-tracks/81403/#gsc.tab=0